Subscribe

RSS Feed (xml)

April 25, 2010

AMITAYUS Long Mantra

NAMO RATNA TRA YAYA / OM NAMO BHAGAVATE / APARIMITA AYUR JÑANA / SUPINISH CHITATAYE / JORA JAYA / TATHAGATAYA / ARHATE SAMYAK SAM BUDDHAYA / TAD YA THA / OM PUNYE PUNYE / MAHA PUNYE / APARIMITA PUNYE / AYU PUNYE / MAHA PUNYE / AYUR JÑANA / SARVA RUPA SIDDHI / AYUR JÑANA / KE CHE BHRUM / OM BHRUM / AH BHRUM / SVA BHRUM / HA BHRUM / CHE BHRUM / OM SARVA SAMSKARA / PARI SHUDDHA DHARMATE / GAGANA SAMUDGATE / SVABHAVA VISHUDDHE / MAHA NAYA PARIVARA YE SVAHA

(By reciting this mantra, you will receive the blessings for long life and good health. You will gain the blessings of the immortal nectar.)