Subscribe

RSS Feed (xml)

January 25, 2009

Vajrasattva Mantra


Vajrasattva Mantra (long)

OM VAJRASATTVA SAMAYA MANUPALAYA / VAJRASATTVA TVENOPATISHTA / DRIDHO ME BHAVA / SUTHOSHYO ME BHAVA / SUPOSHYO ME BHAVA / ANURAKTO ME BHAVA / SARVA SIDDHIM ME PRAYACCHA / SARVA KARMA SU CHAME / CHITTAM SHRIYAM KURU HUM / HA HA HA HA HO / BHAGAVAN SARVA TATHAGATA / VAJRA MAME MUNCHA / VAJRA BHAVA MAHA SAMAYA SATTVA AH HUM PHAT

Vajrasattva Mantra (short)

OM VAJRASATTVA HUM